Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
  • bcaner gadżety kopia.jpg
  • blog baner CZARNY.jpg
  • Twoja Biblioteka posiada dostęp do platformy.jpg

Aktualności

o bibliotece

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Patrycja Roztajewska. Kontakt do

Inspektora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

patron

Graszyński Bonawentura Czesław (1859-1922), romanista.

graszyński

Urodził się w Murowanej Goślinie w rodzinie nauczycielskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Lesznie studiował medycynę i filologię w Gryfii. Nie mogąc potem znaleźć pracy,  w latach 1887-97 był nauczycielem prywatnym w Kobylnicach k. Szamotuł. Później pracował jako nauczyciel Galicji. Zajmował się głównie językami starożytnymi, zwłaszcza językiem starogreckim, w którym pisywał artykuły i dramaty. Powrócił do Poznania 1918 r. i uczył języków w gimnazjum im. K. Marcinkowskiego oraz na Uniwersytecie Poznańskim. Zmarł w Poznaniu.

historia

Korzenie Biblioteki sięgają już okresu międzywojennego, kiedy to na terenie Murowanej Gośliny działało Towarzystwo Czytelni Ludowych.
Po wojnie w roku 1947 p. Mikołaj Siwak zaczął organizować Bibliotekę. Zaapelowano do mieszkańców o przekazywanie książek.

Zebrane książki stały się zalążkiem Biblioteki, która została powołana 15 grudnia1948 roku jako Miejska Biblioteka Publiczna, której Kierownikiem został miejscowy nauczyciel i organizator p. Mikołaj Siwak.
Biblioteka mieściła się początkowo w budynkach pp. Połczyńskich i Bielawskich przy PL. Powstańców WLKP, następnie została przeniesiona do budynku komunalnego przy ul. Jana Kochanowskiego.

W 29.11.1975 r. w czasie zmian administracyjnych w kraju Biblioteka zmieniła nazwę na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy.
W roku 1977 oddano do użytku nowo wybudowany budynek przy ul. Poznańskiej w którym, znalazł siedzibę Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i na piętrze Biblioteka.

biblioteka dom kultury

W roku 2000 zapadła decyzja o przeniesieniu znów na Plac Powstańców. Tym razem do reprezentacyjnego miejsca w Ratuszu. W trakcie przygotowań do przeprowadzki 13 lutego 2003 roku w pomieszczeniach wybuchł pożar, który strawił prawie całkowicie książki z oddziału dla dzieci i młodzieży.

pozar ratusz

 

Po przeprowadzce do Ratusza, czekała nas mozolna i trudna praca „odbudowy” oddziału dla dzieci. Dzięki ofiarności społeczeństwa, tym razem nie tylko z Murowanej Gośliny, ale również z Poznania, gdzie na apel w lokalnych gazetach, zaczęto zbierać dla nas książki. Dużym wsparciem były dary od Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. I tak już we wrześniu 2003 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Ratuszu, przy Placu Powstańców Wlkp. 9.

nowy ratusz

w 2015 roku nastąpiła zmiana siedziby Biblioteki, zarządzeniem Burmistrza MiG Dariusza Urbańskiego powróciliśmy na ulicę Poznańską 16.

nowy budynek

IMG 20180614 163853.jak zmniejszyc fotke pl

statut

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/208/2008
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 27 października 2008 roku

Statut

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.

I. Przepisy ogólne.

§ 1

Pierwotnie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zwana dalej „Biblioteką” została utworzona na mocy decyzji Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 15 grudnia 1948 roku, a następnie powołana na mocy uchwały nr 227/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 grudnia 2000 roku i działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz.198 ze zm.),
4. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 123 ze zm.),
5. Niniejszego statutu.

§ 2

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie nkrajowej sieci bibliotecznej.
2. Biblioteka nosi nazwę „Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im.Bonawentury Graszyńskiego w Murowanej Goślinie.

§ 3

1. Siedziba biblioteki mieści się w budynku przy. pl. Powstańców Wlkp. 9 w Murowanej Goślinie.
2. Terenem działania biblioteki jest miasto i gmina Murowana Goślina.

§ 4

1. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego       przez Burmistrza Miasta i Gminy.
2. Bezpośredni nadzó nad biblioteką sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Murowana          Goślina.
3. Nadzó merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji     Kultury w Poznaniu.

§ 5

Biblioteka używa pieczęci prostokątnej i okrągłej z napisem: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury Graszyńskiego, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina.

II Cele i zadania biblioteki.

§ 6

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Murowana Goślina oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 7

Do szczegółoewgo zakresu działania Biblioteki należy:
1. Gromadzenie i opracowanie materiał bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem materiał informacyjnych dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania biblioteki,
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej,
3. Udostępnianie zbioru na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiał bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
5. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i gminy, 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i organizacja w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa miasta i gminy.

§ 8

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. Organy biblioteki i jej organizacja.

§ 9

1. Organem zarządzającym biblioteką jest Dyrektor, któy kieruje jej działalnością, reprezentuje bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Dyrektora biblioteki na czas określony powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy. Powołanie dyrektora następuje w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.
3. Kadencja dyrektora trwa 5 lat od daty powołania.
4. Dyrektor może być odwołany przed upływem okresu, o któym mowa w ust. 2 w następujących przypadkach:
1/ na własną prośbę,
2/ z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązk,
3/ z powodu naruszenia przepis prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem,
4/ w razie odstąpienia od realizacji uzgodnionego z organizatorem programu działania biblioteki.

§ 10

W bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawod związanych z działalnością biblioteki, a także pracownicy administracji i obsługi. Pracownik Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor biblioteki.

§ 11

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 12

Wynagrodzenia pracownik biblioteki określane są na podstawie przepis prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 13

Biblioteka prowadzi:
- wypożyczalnię dla dorosłych,
- oddział dla dzieci,
- czytelnię,
- filię biblioteczną nr 1 w Murowanej Goślinie ul. Smolna 8/1,
- filię biblioteczną w Boduszewie,
- Izbę Regionalną.

§ 14

Szczegłową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 15

Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjacił biblioteki.

IV. Gospodarka finansowa biblioteki.

§ 16

Biblioteka jest finansowana z budżetu miasta i gminy, a także z dochod własnych, darowizn, dotacji celowych i innych źródeł.

§ 17

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury. Podstawą gospodarki finansowej biblioteki jest plan finansowy.

§ 18

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepis, pobierać opłaty za usługi, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§ 19

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności biblioteki służy realizacji cel statutowych.

           V. Postanowienia końcowe.

§ 20

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

 

struktura

 

DYREKTOR
Maria Matelska-Busza  
 
DZIAŁ GROMADZENIA
Ten dział nie jest ogólnodostępny. Tu opracowuje się zakupione lub podarowane książki. Nim trafią na półki i do rąk Czytelników muszą zostać wprowadzone w system biblioteczny, opatrzone numerem inwentarzowym. Oprócz bieżących zadań dział gromadzenia wciąż uzupełnia system elektroniczny, aby za jego pośrednictwem móc jak najszybciej udostępniać Państwu wszystkie książki.
 
CZYTELNIA                                                                                
Czytelnia to oddział Biblioteki, który dysponuje księgozbiorem podręcznym. Tu gromadzimy tę bardziej wartościową literaturę przedmiotu – monografie, atlasy, słowniki, encyklopedie, poradniki, opracowania z dziedzin takich jak ekologia, medycyna, psychologia, historia i inne. 
Właśnie w czytelni można szukać opracowań do maturalnej prezentacji, informacji na temat jakiejś choroby czy podpowiedzi, jak sporządzić biznesplan. 
Czytelnia udostępnia również czasopisma i gazety codzienne (wykaz TUTAJ).
Ponadto w czytelni dostępne są następujące usługi: kafejka internetowa, faks, ksero, skanowanie, wydruki czarno-białe i kolorowe (maksymalnie format A3), bindowanie i laminowanie.
Cennik wszystkich dostępnych usług TUTAJ

czytelnia 1    

ODDZIAŁ DLA DZIECI

Ten oddział Biblioteki czeka na najmłodszych Czytelników. W zgromadzonym tu księgozbiorze dzieci znajdą bajki, wierszyki, opowiadania, komiksy, powieści, ciekawą literaturę popularno-naukową, a także lektury, słowniki i inne książki pomocne w szkole. I młodzież gimnazjalna znajdzie dla siebie coś do poczytania oraz nauki. 

W Oddziale w ciągu całego roku odbywają się różnego rodzaju zajęcia i imprezy dla dzieci. W zależności od pory roku czy na okoliczność świąt mali Czytelnicy zapraszani są na zajęcia plastyczne i zabawy. O poszczególnych wydarzeniach informujemy na naszej stronie i na facebook’u.

 dzieci 1 

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH

Wypożyczalnia zaprasza dorosłych Czytelników, a także młodzież szkół średnich. Księgozbiór tego oddziału obejmuje ponad 42 tysiące woluminów, w tym głównie literaturę beletrystyczną i lektury, ale również książki z różnych dziedzin życia i nauki. 

 dorosli 1 

Na holu znajduje się kafejka internetowa oraz regały z wymianą książek i ulotkami turystycznymi.   

DSC00565

FILIA  ZIELONE WZGÓRZA

Filia Biblioteki Publicznej, która znajduje się na osiedlu Zielone Wzgórza również oferuje księgozbiór zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, a także literaturę popularno-naukową dostępną w czytelni. 
Filia współpracuje z przedszkolami, organizując okolicznościowe spotkania i imprezy dla dzieci. 

filia1 filia2


bibliotekarze

Maria Matelska-Busza

Dyrektor Biblioteki


Renata Kajdaniak

Dział Gromadzenia


 Natalia Kazuś

 CzytelniaWypożyczalnia dla dzieci i młodzieży


Beata Rozmiarek

Wypożyczalnia dla dorosłych


 

Barbara Słomińska

Filia nr 1 Zielone Wzgórza


Agnieszka Kajdaniak 

Filia nr 1 Zielone Wzgórza 


Grażyna Tomicka

Filia nr 1 Zielone Wzgórza

 

 

Dodatkowe informacje