Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 • bcaner gadżety kopia.jpg
 • blog baner CZARNY.jpg
 • Twoja Biblioteka posiada dostęp do platformy.jpg

Aktualności

regulaminy

 

Regulamin Czytelni

Regulamin Czytelni Biblioteki Publicznej MiG w Murowanej Goślinie

§1

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Zgłaszający się pozostawia u bibliotekarza dokument z fotografią.
 4. Wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się  do zeszytu obecności.
 6. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

§2

 1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego i regionalnego.
 2. Przyniesione ze sobą książki z innego działu czytelnik zgłasza  bibliotekarzowi z księgozbioru podręcznego i bieżących czasopism, czytelnik korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Książek nie wolno czytelnikowi samowolnie wynosić z czytelni.
  przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony dokument.
 4. Książek z księgozbioru nie wypożycza się do domu.

§3

Czytelnia udziela informacji dotyczących posiadania zbiorów, doboru literatury, sposobu korzystania z katalogu, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w czytelni.

§4

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. Czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§5

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek. Korzystanie z rycin, map itp. wymaga szczególnej ostrożności, aby nie narazić ich na uszkodzenie.
 2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci karę, której wysokość określa dyrektor biblioteki w zależności od stopnia uszkodzenia.
 3. Na sumy wpłacane z tyt. uszkodzenia książki biblioteka wydaje pokwitowania.

§6

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków

§7

Czytelnicy nie stosujący się do przepisów regulaminu mogą być czasowo, a szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Burmistrza.

 

Regulamin stanowiska

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego 


  
I. Warunki korzystania:

1.Prawo korzystania ze sprzętu komputerowego mają wszyscy czytelnicy.
2.Korzystanie ze sprzętu komputerowego jest odpłatne,
3.Czytelnikowi nie wolno korzysta z własnych nośników informacji bez zgody bibliotekarza (CD-ROM, dyskietka itp.)
4.Czytelnik jest zobowiązany poinformować bibliotekarza o drukowaniu informacji;

II. Poszanowanie sprzętu komputerowego i nośników informacji:

1.Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz szczególnej ostrożności przy korzystaniu z nośników informacji,
2.Obowiązkiem czytelnika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego oraz nośników informacji;
3.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, dyrektor biblioteki może odmówi czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.

III. Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego, nośników informacji:

1.Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie w/w materiałów bibliotecznych,
2.Za uszkodzenia czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia,
3.Po otrzymaniu odszkodowania Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie,

IV. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego:

1.Czytelnik ma prawo korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu przez 1 godzinę,
2.W przypadku braku oczekujących na korzystanie ze stanowiska, czytelnik może korzystać
3.kolejną godzinę,
4.Z opłaty zwolnione są osoby pragnące skorzystać ze strony internetowej Murowanej Gośliny, stron Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron administracji wojewódzkiej i powiatowej, 
5.Czytelnik ponosi opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze stanowiska,
6.Za korzystanie z komputera przez czas krótszy niż ˝ godziny czytelnik płaci połowę stawki,
7.Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza,
8.Wprowadzenie wirusów komputerowych na poszczególne stanowiska, jak również do sieci komputerowej powodować
9.będzie odpowiedzialność
10.karną czytelnika, zgodnie z przepisami kodeksu karnego,
11.Odpowiedzialność
12.karna nie wyłącza odpowiedzialności materialnej za straty poniesione przez Bibliotekę w związku z uszkodzeniem sprzętu komputerowego, oprogramowania, informacji.
13.Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia lub dobre obyczaje.

V. Przepisy końcowe:

Czytelnik niestosując się do przepisów Regulaminu może być pozbawiony prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.   

Regulamin wypożyczalni

 

 

Regulamin wypożyczalni

§1

 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy powiatu poznańskiego.
 2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  - okazać dowód osobisty
  - wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
  - w przypadku niepełnoletniego czytelnika, drugą stronę druku wypełniają rodzice bądź opiekun, poświadczający swoimi danymi i podpisem odpowiedzialność za czytelnika,
 4. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, pracy bądź szkoły.

§2

 1. Kaucję od czytelnika pobiera się w następujących przypadkach jeżeli, czytelnik nie jest stałym mieszkańcem Murowanej Gośliny:
  - dla dorosłych jest to 100,00 zł,
  - dla dzieci, młodzieży i studentów – 50,00 zł.
 2. Zwrot kaucji następuje po oddaniu książek w terminie 7 – dni od zgłoszenia rezygnacji z korzystania ze zbiorów biblioteki,
 3. Po upływie 6 miesięcy od zaprzestania korzystania z biblioteki, nie odebrana kaucja stanowić będzie dochód biblioteki.

§3

 1. Czytelnik winien zgłosić się do bibliotekarza, podać swój numer ewidencyjny bądź nazwisko.
 2. Wypożyczyć można jednocześnie od 1 do 5 woluminów
 3. Wpłacający kaucję mogą wypożyczyć od 1 do 2 woluminów.
 4. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza.
 5. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 6. Można telefonicznie przedłużyć termin zwrotu książki jeżeli, nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 7. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 5 jeżeli, stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 8. Na prośbę czytelnika Biblioteka może sprowadzić w miarę możliwości książki z innych bibliotek. Koszty związane z wypożyczenia mi bibliotecznymi pokrywa czytelnik.
 9. Bibliotekarz na prośbę czytelnika może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u bibliotekarza. Jemu też zwraca wypożyczone książki.                                                                    

§4

Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów i wydawnictw informacyjnych.

§5

Czytelnik zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan książek przed i po wypożyczeniu. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać u bibliotekarza.

W przypadku zagubienia bądź zniszczenia książki czytelnik obowiązany jest:

 1. odkupić ten sam tytuł,
 2. odkupić inną przydatną w bibliotece książkę, po ustaleniu z bibliotekarzem
 3. zapłacić:
  - za książkę wydaną do 1999 roku – cenę inwentarzową + 20 zł.
  - za książkę wydaną po 1999 roku trzykrotną cenę inwentarzową

W przypadku dzieł szczególnie cennych, bibliotekarz może ustalić wyższą wartość książek o czym, czytelnik musi być poinformowany.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia jednego z tomów dzieła wielotomowego, czytelnik ponosi odpowiedzialność za całość dzieła.

 

§6

Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 ust.5 poza wyjątkowymi przypadkami, uzgodnionymi z bibliotekarzem, pobiera się opłaty w kwocie 0,10 gr. od tomu za każdą dobę zwłoki.

Za każde upomnienie pisemne pobiera się opłatę 3-krotnie wyższą od opłaty pocztowej.

Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnej opłaty, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


§7

Czytelnicy niestosując się do przepisów regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki.
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

§8

Od dnia 11.05.2020 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie prowadzi działalność z zachowaniem następujących zasad:

 1. Uruchomiona dla użytkowników zostają jedynie wypożyczalnie, z  ograniczeniem wolnego dostępu do księgozbiorów oraz innych przestrzeni. 
 2. Książki będą podawane przez bibliotekarzy zgodnie z życzeniem czytelnika.
 3. Wszyscy przebywający w bibliotece muszą posiadać maseczki oraz rękawiczki.
 4. Zaleca się wcześniejszą rezerwację książek drogą telefoniczną, mailową lub poprzez konta elektroniczne. 
 5. Należy pamiętać, by zachować bezpieczną odległość.
 6. Przy stanowisku może przebywać jedna osoba.
 7. Na górnym holu mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, zachowując odpowiedni odstęp od siebie. Pozostałe osoby oczekują na dolnym holu.
 8. Przed podejściem do stanowiska bibliotekarza należy zdezynfekować ręce.
 9. Przyjęte książki zostają poddane 7 dniowej kwarantannie, dlatego czas oczekiwania
  na rezerwacje zwracane przez czytelników będzie się wydłużał.
 10. Do odwołania czytelnia oraz stanowiska komputerowe pozostają niedostępne
  dla użytkowników.
 11. Nie ma możliwości wypożyczenia Walizeczki z Goślińskiej Biblioteczki.
 12. Świadczymy usługi ksero, druk, bindowanie, fax i wydruki (dokumenty do wydruku muszą być zapisane na nośniku pamięci).
 13. Zmianie ulegają godziny otwarcia.

  §9

Wszystkie zasady regulaminu sprzeczne z zasadami zawartymi w §8 przestają obowiązywać do odwołania.

 

Dodatkowe informacje